Celem projektu jest trwałe wejście na rynek pracy 70 osób
(34 kobiet, 36 mężczyzn) pozostających bez pracy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zacznij od siebie!

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest do 70os,34K,36M osób w wieku 30 lat i więcej z woj.lubelskiego (w rozumieniu KC):
– bezrobotni oraz bierni zawodowo,należące co najm do jednej z nast. gr: os. w wieku 50 lat i więcej;K;os. niepełnosprawne;os. długotrwale bezrob;os. o niskich kwalifikacjach
– rolników i członków ich rodzin zarejstrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne należące do co najmniej jednej z nast. grup:os. w wieku 50 lat i więcej;os, długotrwale bezrobotnych, os.niepełnosprwnr;os. o niskich kwalif. Prowadzący indywidulanie gosp rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie skierowane do os bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy, w rozumieniu art.33 ust. z dn 20.04.2004 o prom zatrudnienia instytucji rynku pracy

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy zawodowe oraz zatrudnienie przez okres od trzech miesięcy do pół roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

To ogromna możliwość pozyskania nowych kompetencji, ukazania przez pracownika swojego potencjału i zaangażowania a ze strony pracodawcy możliwość sprawdzenia i korygowania pożądanych cech w poszczególnych zawodach.
W ramach programu „CE Technik”  proponuje również możliwość odbycia certyfikowanych kursów zawodowych w białych i zielonych zawodach:

 • Zielone zawody:
  • monter urządzeń energetyki odnawialnej
  • eko-recykler
  • monter ociepleń budynków
 • Białe zawody
  • asystent

Zawody te odpowiadają bieżącym potrzebom rynku pracy oraz Indywidualnym Planom Działań, które są opracowywane na podstawie diagnozy beneficjentów projektu – osoba biorąca udział w przedsięwzięciu ma ogromne szanse na sukces zawodowy. Ponadto w ramach projektu, dla osób które zdecydują się na udział oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe
 • Wsparcie psychologa
 • Certyfikowany kurs
 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną
 • Staż w przedsiębiorstwie

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

WypeŁnij dokumenty elektronicznie

Specjalnie dla uczestników projektu przygotowaliśmy kreator dokumentów! Wszystkie dokumenty wypełnisz wprowadzając dane do 1 formularza.
Wypełnione dokumenty będą czekały na Twój podpis w biurze projektu.

Do dzieła – ZACZNIJ OD SIEBIE!

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Trwałe wejście na rynek pracy 70 osób, 34K,36M pozostajacych  bez pracy w tym 56 osób bezrobotnych 27K, 29M oraz biernych zawod 14 osób, 7K, 7M poprzez zastosowanie wysokiej jakości programów aktywizacji zawodowej tj. pośrednictwo pracy, staże zawodowe,szkolenia zawodowe w okresie 01.02.2018-31.12.2018

WSKAŹNIKI:
Spełnienie założeń RPO W:
– w zakresie efektywności zatrudnienia w zakresie: Osoby w wieku 50lat i więcej 33% (7os) kobiet, 39% Osoby niepełnosprawne min.33% osób długotrwale bezrobotnych; Min.30% osób z niskimi kwalifikacjami; minimum 38% os nie kwalifikujących się do żadnej z ww. grup 45%; – w zakresie wskazanego rezultatu: Liczba os pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-42; Liczba os, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-56; Liczba os pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu-6; w zakresie wskazań produktu: Liczba os bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie-56; Liczba os długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem-34; Liczba os biernych zawodowo objętych wsparciem-12; Liczba os niepełnosprawnych objętych wsparciem-36; Liczba os w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem-25; Liczba os o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem-7; Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem-9;

1

Osoby bezrobotne

Trwałe wejście na rynek pracy 56 osób bezrobotnych - 27 kobiet oraz 29 mężczyzn
2

Osoby bierne zawodowo

Trwałe wejście na rynek pracy 14 osób biernych zawodowo - 7 kobiet oraz 7 mężczyzn

DANE PROJEKTU

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja zawodowa
Numer i nazwa Poddziałania:
Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, IP RPLU
Numer naboru: RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/16
Tytuł projektu: Zacznij od siebie
Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2018-12-31
Wartość projektu: 976 293,75 PLN
Środki wspólnotowe: 829 849,68 PLN
Krajowe środki publiczne: 97 366,88 PLN
Prywatne środki: 49 077,19 PLN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK
Sp. z o.o.

TELEFON
59 841 71 09

E-MAIL
technik@technik.slupsk.pl

Główna siedziba
ul. Przemysłowa 9A
76-200 Słupsk,
REGON 771254568
NIP 839-26-36-859